Vedtægter

For Løjt Lands Ferguson Ringriderforening.

§ 1
Foreningens navn er ”Løjt Land Ferguson Ringriderforening” og dens hjemsted er Stollig – Løjt Skovby.

§ 2
Foreningens formål er: at samle alle der har interesse i den grå Ferguson traktor, ved afholdelse af en årlig traktorringridning i Stollig – Løjt Skovby området.
Datoen oplyses hvert år, senest samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§3
Som medlemmer kan optages enhver der har interesse i den grå Ferguson traktor. Indmeldelse kan til enhver tid ske, ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

§4
Bestyrelsen består af 5 mand: formand, næstformand, kasserer, sekretær, Pr. mand samt 2 bestyrelsessuppleanter. Disse vælges blandt foreningens medlemmer, på generalforsamlingen. Valgene gælder for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.

§5
På generalforsamlingen vælges 1 revisor, samt 1 revisorsuppleant. Deres funktionstid er 1 år.

§6
Generalforsamlingen afholdes årligt. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel og senest i marts måned.
Generalforsamlingen afholdes efter følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Kontingent
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

§7
Dirigenten leder generalforsamlingen, og underskriver forhandlingsprotokollen i forening med bestyrelsen. Tid og sted for generalforsamlingens afholdelse bestemmes af bestyrelsen.

§8
Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, herunder forslag til ændring af vedtægter, skal indsendes til formand eller næstformand, senest 8 dage inden generalforsamlingen afholdes.

§9
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Der kan på denne afgøres spørgsmål, som ikke er tilstrækkeligt affattet i vedtægterne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, og er gyldige uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Til vedtægtsændring kræves dog, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når der stilles krav derom.


§10

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 1/4 af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom til formanden, med angivelse af hvad der ønskes behandlet. Indvarsling til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 4 dage efter at begæringen er kommet formanden i hænde.

Med hensyn til indkaldelse gælder samme regler som i § 6.

§11
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.


§12

Formanden leder i forening med bestyrelsens øvrige medlemmer foreningens anliggender. På den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning om foreningens virke.

Bestyrelsen administrerer foreningens midler, og de til foreningens almindelige administration nødvendige beløb, afholdes uden bevilling.

§13
Bestyrelsen fører en forhandlingsbog over alt hvad der forhandles om, såvel på bestyrelsesmøder, som på generalforsamlingen.

§14
Kassereren fører regnskabet og modtager kontingent, samt holder fortegnelsen over foreningens medlemmer.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Kassereren må ikke have flere penge i behold end nødvendigt til afholdelse af løbende udgifter.

Overskydende beløb skal indsættes i bank eller sparekasse.

På generalforsamlingen, skal regnskabet fremlægges for den forløbne periode, og endvidere skal regnskabet fremlægges, når bestyrelsen forlanger det. Før regnskabet fremlægges på generalforsamlingen, skal det være revideret af den valgte revisor og være forsynet med dennes underskrift.

§15
Bestyrelsen kan når den finder det påkrævet, lade afholde medlemsmøder. Ligeledes kan bestyrelsen arrangere festlige sammenkomster for medlemmerne. Tid og sted for afholdelse af medlemsmøder og fester bestemmes af bestyrelsen.

Bestyrelsen nedsæter de nødvendige udvalg hertil.

§16
Foreningen kan ikke opløses, så længe 1/4 af foreningens medlemmer gør krav på dens beståen. I tilfælde af foreningens opløsning, skal der på en ekstraordinær generalforsamling træffes bestemmelse om anvendelse af foreningens midler.

Stiftet den 18. september 1999 i Løjt Skovby
Senest ændret på foreningens ordinære generalforsamling d. 17-03-2019.

 

Sønnich Sønnichsen
Formand

Flemming Hansen-Lildholdt
Kasserer

John Nagott
Næstformand

Jesper Gram Nissen
Sekretær

Ib Schmidt

Bestyrelsesmedlem


Mads Schmidt

Jonny Ohls

Suppleanter